Bugün boşandım

 

Eşimin ihanetinden dolayı boşandım, (30 yıllık evlilik)
Davayı eşim açmıştı kusurlu olduğu için dava reddedildi.
3yıllık bekleme süresinden sonra tekrar dava açtı 1 yıl sonunda bu gün sonuçladı.
Maddi ve manevi 100 binlira tazminat talep etmiştik(bende çalışıyorum ve maaşımı kendisi çeker bana harçlık verirdi sadece)Maddi durumu gayet iyi yeni emekli oldu 400milyona yakın emekli ikramiyesi aldı.
Bu gün avukutımdan aldığım hebere göre boşanma gerçekleşmiş,20 binlira manevi tazminata 2inci mahkeme açılıp sonuçlanıncaya kadar da aylık 100lira hesaplanmış toplamda 27 bin beşyüzliraya karar verilmiş.(ben 10 milyona yakın mahkeme masrafı ödedim)Maddi tazminata devam edileceği söylenmiş,avukutımla ayrı illerde olduğumuzdan telf ancak bu kadar konuşabildik.
SORUM SADECE ŞU?Boşanma,maddi ve de manevi tazminat aynı mahkemede görülürken,boşanma ve manevi tazminat sonuçlanırda maddi tazminat nasıl sonuçlamaz.


DEVAMI http://tinyurl.com/3v9a4zn

 

Boşanma Davası

“ÖZET”

KÜÇÜK İÇİN İSTENİLEN MANEVİ TAZMİNAT, BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞINDAN NİSBİ HARCA TABİ OLUP, GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.
“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kusur, tazminat, nafaka ve velayet yönünün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşılık davacı kocanın tüm, davacı-karşılık davalı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-karşılık davalı kadın, dava dilekçesinde ortak çocuk Alp’in bozulan ruhi durumu sebebiyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Küçük için istenilen manevi tazminat, boşanmanın eki niteliğinde bulunmadığından nisbi harca tabi olup, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Davacı-karşılık davalı kadın, küçük Alp için manevi tazminat istemi hakkında nisbi harcı tamamladığı takdirde, görevsizlik kararı ile boşanma davasından tefrikine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple (BOZULMASINA), hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin (ONANMASINA), işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.